Kalkınma Ajansları Bilgi Notu
GERİ
Kalkınma Ajansları Bilgi Notu
 
Amaç:
·    Yerel potansiyeli harekete geçirmek,
·    Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,
·    Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
·    Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.
 
Ajansların başlıca görev ve yetkileri:
·   Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
·   Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
·   Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
·   Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
·   Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 
Ajanslar nasıl kurulur?
·   Kalkınma Ajansları NUTS2 istatistiki bölge birimlerine göre kurulur. Her birimde bir ajans olmak üzere, Türkiye’de ajans sayısı toplam 26 olacaktır.
·   Ajansların kuruluşuna DPT liderlik eder.
·   DPT’nin bağlı olduğu bakanlığın (Nazım Ekren’in başında olduğu devlet bakanlığı) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla resmen kurulur.
·   Kararda, kurulan ajansların kalkınma kurullarında yer alacak kurumlar da belirtilir.
·   Bu kurumların hangileri olacağına illerdeki valiyle birlikte DPT karar verir.
 
Ajansların Yapısı:
Ajans, üçlü bir sistemle yönetilir.
1-      Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır.
Üyeleri:
Tek ilden oluşan kalkınma ajanslarında (İstanbul, İzmir, Ankara) yönetim kurulu üyeleri vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından, üyeler arasından seçilecek üç özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşu temsilcisidir.
Birden fazla ilin oluşturduğu ajanslarda, yönetim kurulundail valileri, il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanları bulunur. Bu ajansların yönetim kurullarında sivil toplum temsilcileri yer almaz.
Yönetim Kurulu Başkanı validir.
Başlıca Görevleri:
Ajansın destekleyeceği faaliyetleri yönetim kurulu onaylar.
Bütçeyi onaylar.
 
 
 
2-  Kalkınma Kurulu: Kalkınma Kurulu bir danışma kurulu niteliğindedir.
Üyeleri: Kalkınma Kurulu üyeleri, ajansın kuruluş kararı ile birlikte Resmi Gazete’de yayınlanır. Bu kurulda hangi kurumların yer alacağına vali ile birlikte Devlet Planlama Teşkilatı karar verir. Üyeler genellikle ilin kamu temsilcileri ile seçilen sivil toplum kuruluşlarından oluşur.
Başlıca Görevleri:
      Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim     kuruluna önerilerde bulunmak.
      Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine      yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
 
3 – Genel Sekreterlik: Ajansın icra organıdır.
      Yönetim Kurulu uygun genel sekreter adaylarını DPT’ye bildirir. Genel sekreter,             teklifler arasından DPT tarafından onaylanır.
      Başlıca Görevleri:
      Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
      Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe     ve        yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.
      Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır           malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.
      Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini        geliştirici         faaliyetlerde bulunmak.
      Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini      değerlendirerek mali destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.02.2020
Copyright © www.tsiad.org.tr.tr ® 2020.
MAKSIFEDtürkonfed